درخواست ابلاغ راي داور


جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


ریاست محترم دادگاه عمومی.... با سلام احتراماً به استحضار میرساند: با توجه به مستندات آقایان ... توافق نموده اند که در صورت بروز هر گونه اختلاف در خصوص ... اینجانب به عنوان داور در مورد موضوع، حل اختلاف نمایم .با توجه به اینکه در قرارداد داوري طریق خاصی براي ابلاغ راي داور پیش بینی نشده است لذا با تقدیم راي صادره تقاضاي ابلاغ آن را به ... دارم .