درخواست ابطال وقف نامه


جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


تصویر مصدق وقفنامه

ریاست محترم دادگاه عمومی.... با سلام احتراماً به استحضار میرساند: به موجب مستندات ابرازي اینجانب مبادرت به وقف ......... نموده ام که به لحاظ ........... فاقد شرایط صحت و باطل بوده و علیرغم طرح موضوع با خوانده از پذیرش آن خودداري مینماید، لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور حکم مبنی بر ابطال وقفنامه تنظیمی مورد استدعاست.