استرداد سند(غیرمالی)

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد


در مورد وصیت نامه اصل بر این است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین بر طبق اصل صحت، قاعده کلی بر این است که وصیت نامه بصورت صحیح تنظیم شده است و کسی که مدعی است که وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید خلاف آن را با ارائه دلیل و مدرک ثابت نماید. ابطال وصیت نامه شامل چه مواردی می شود؟ وصیت نامه ای که متوفی آن در نتیجه خودکشی فوت کرده است، باطل می باشد.

جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


تصویر مصدق قرارداد

با سلام احتراماً به استحضار میرساند: نظر به اینکه اینجانب به استناد قرارداد بیع/رهن سندي را به عنوان وثیقه و تضمین انجام تعهدات خود در معامله مذکور به آقا/خانم ...... تحویل دادم و بعد از انجام تعهدات خود درخواست استرداد سند خود را از خوانده/خواندگان مذکور نمودم ولی نامبرده از استرداد سند به اینجانب امتناع نمود لذا صدور حکم مبنی بر استرداد سند مورد استدعاست.