اثبات حق ارتفاق


جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


ریاست محترم دادگاه عمومی.... با سلام احتراماً به استحضار میرساند: اینجانب به موجب دلایل و مستندات ارائه شده داراي حق ارتفاق مشتمل بر ...... در ملک خوانده واقع در ..... میباشم، لذا رسیدگی و صدورحکم بر اثبات حقوق ارتفاقی به شرح مذکور مورد استدعاست .


ریاست محترم دادگاه عمومی.... با سلام احتراماً به استحضار میرساند: اینجانب به موجب دلایل و مستندات ارائه شده داراي حق ارتفاق مشتمل بر ...... در ملک خوانده واقع در ..... میباشم، لذا رسیدگی و صدورحکم بر اثبات حقوق ارتفاقی به شرح مذکور مورد استدعاست .