ابطال چک

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد


در مورد وصیت نامه اصل بر این است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین بر طبق اصل صحت، قاعده کلی بر این است که وصیت نامه بصورت صحیح تنظیم شده است و کسی که مدعی است که وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید خلاف آن را با ارائه دلیل و مدرک ثابت نماید. ابطال وصیت نامه شامل چه مواردی می شود؟ وصیت نامه ای که متوفی آن در نتیجه خودکشی فوت کرده است، باطل می باشد.

جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


تصویر مصدق سند عادي (اختیاري)

تصویر مصدق چک (اختیاري)

با سلام احتراما" به استحضار می رساند: این جانب دارنده چک شماره ... از حساب جاري شماره ... بانک ... شعبه ... شهرستان ... میباشم که آن را در تاریخ ... از آقا/ خانم ... به عنوان صاحب حساب/دارنده اولیه بابت ... دریافت نموده ام. اما چک مذکور پس از دریافت وجه آن مفقود گردیده است. لذا صدور حکم بر ابطال چک و اعلام مراتب به بانک محال الیه مورد استدعاست.


دادگاه انقلاب