ابطال نظریه کمیسیون ماده 2

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد


در مورد وصیت نامه اصل بر این است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین بر طبق اصل صحت، قاعده کلی بر این است که وصیت نامه بصورت صحیح تنظیم شده است و کسی که مدعی است که وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید خلاف آن را با ارائه دلیل و مدرک ثابت نماید. ابطال وصیت نامه شامل چه مواردی می شود؟ وصیت نامه ای که متوفی آن در نتیجه خودکشی فوت کرده است، باطل می باشد.

جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


تصویر مصدق سند مالکیت

تصویر مصدق نظریه

با سلام احتراماً به استحضار میرساند: بر اساس دلایل و مستندات ابرازي اینجانب مالک پلاك ثبتی موضوع دعوا بوده که با رعایت مقررات و جهات شرعی واگذار گردیده است لیکن متاسفانه کمیسیون موضوع ماده 2آیین نامه اجرائى قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه بدون توجه به این موضوع بر خلاف شرع بودن انتقال و ابطال سند واگذاري اظهار نظر نموده اند لذا با توجه به مراتب مذکور ضمن اعتراض به این نظر ، رسیدگی و صدور حکم شایسته بر ابطال آن مورد استدعاست