ابطال نظریه هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد

تست


تست

جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


تصویر مصدق ابطال نظریه هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد

با سلام احتراماً به استحضار میرساند: با توجه به نظریه شماره ..... مورخ ..... هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد که به لحاظ .... صحیح نبوده و برخلاف واقع می باشد لذا با توجه به مستندات اعلامی رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نظریه مذکور مورد استدعاست.