ابطال مبایعه نامه (مالی غیر منقول)

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد


در مورد وصیت نامه اصل بر این است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین بر طبق اصل صحت، قاعده کلی بر این است که وصیت نامه بصورت صحیح تنظیم شده است و کسی که مدعی است که وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید خلاف آن را با ارائه دلیل و مدرک ثابت نماید. ابطال وصیت نامه شامل چه مواردی می شود؟ وصیت نامه ای که متوفی آن در نتیجه خودکشی فوت کرده است، باطل می باشد.

جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


تصویر مصدق مبایعه نامه

با سلام احتراماً به استحضار میرساند: بموجب مستندات ابرازي بین اینجانب و خوانده دعوا قراردادي راجع به فروش .... موضوع پلاك ثبتی .... فرعی از....... اصلی واقع در ..... تنظیم که به لحاظ ..... معامله انجام شده فاقد شرایط صحت بوده و علیرغم طرح موضوع با خوانده از پذیرش آن خودداري می نماید لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه تنظیمی مورد استدعاست