ابطال شناسنامه

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد


در مورد وصیت نامه اصل بر این است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین بر طبق اصل صحت، قاعده کلی بر این است که وصیت نامه بصورت صحیح تنظیم شده است و کسی که مدعی است که وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید خلاف آن را با ارائه دلیل و مدرک ثابت نماید. ابطال وصیت نامه شامل چه مواردی می شود؟ وصیت نامه ای که متوفی آن در نتیجه خودکشی فوت کرده است، باطل می باشد.

جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


تصویر مصدق دادنامه (اختیاري)

تصویر مصدق استشهادیه محلی (اجباري)

تصویر مصدق شناسنامه (اجباري)

با سلام احتراما" به استحضار می رساند: شناسنامه اي که تصویر مصدق آن تقدیم شده و در حال حاضر نیز از آن استفاده و بهره برداري می کنم شناسنامه واقعی اینجانب نمی باشد بلکه متعلق به برادر/ خواهر متوفی بنده است که والدینم حاضر به ابطال آن نشده و .... سال بعد که اینجانب متولد شدم آنرا به من اختصاص دادند، فلذا با توجه به اینکه سن واقعی اینجانب با سن مندرج در شناسنامه متفاوت است صدور حکم به ابطال آن و تنظیم شناسنامه جدید با تاریخ تولد .... با حفظ سایر مندرجات مورد استدعاست.