ابطال راي داور (مالی)

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد


در مورد وصیت نامه اصل بر این است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین بر طبق اصل صحت، قاعده کلی بر این است که وصیت نامه بصورت صحیح تنظیم شده است و کسی که مدعی است که وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید خلاف آن را با ارائه دلیل و مدرک ثابت نماید. ابطال وصیت نامه شامل چه مواردی می شود؟ وصیت نامه ای که متوفی آن در نتیجه خودکشی فوت کرده است، باطل می باشد.

جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


تصویر مصدق راي داور

با سلام احتراماً به استحضار میرساند: احتراماً به استحضار میرساند به موجب توافق اینجانب و خوانده مقرر گردیده اختلافات مربوط به ... از طریق داوري رفع گردد و بر این اساس در خصوص ... داوران منتخب به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور راي نموده که در تاریخ ... ابلاغ و با توجه به اینکه ... به لحاظ ... راي صادره باطل و قابلیت اجرا نداشته لذا بنا به مراتب فوق تقاضاي رسیدگی و صدور حکم بر ابطال راي داوري مورد استدعاست.