ابطال رأي کمیسیون ماده 12 مبنی بر ابطال سند مالکیت

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد


در مورد وصیت نامه اصل بر این است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین بر طبق اصل صحت، قاعده کلی بر این است که وصیت نامه بصورت صحیح تنظیم شده است و کسی که مدعی است که وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید خلاف آن را با ارائه دلیل و مدرک ثابت نماید. ابطال وصیت نامه شامل چه مواردی می شود؟ وصیت نامه ای که متوفی آن در نتیجه خودکشی فوت کرده است، باطل می باشد.

جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


تصویر مصدق سند مالکیت

تصویر مصدق رأي کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهري

باسلام احتراماً به استحضارمیرساند: به موجب تصویر مصدق سند مالکیت شماره ....، پلاك/ پلاك هاي ثبتی شماره .... بخش ... به مساحت ... واقع در ..... در مالکیت قانونی و رسمی اینجانب بوده و املاك مذکور طی سالیان متمادي احیاء و مورد بهره برداري بوده لیکن کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهري بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در ملک و بدون رعایت موازین قانونی آن را موات اعلام نموده. از آنجائیکه با توجه به تعریف زمین موات پلاك هاي مورد ترافع خارج از شمول تعریف مزبور می باشد لذا با توجه به دلایل اعلامی و عنداللزوم انجام اقدامات و تحقیقات لازم صدور حکم برابطال نظریه مذکور مورد استدعاست.