ابطال رأي هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد


در مورد وصیت نامه اصل بر این است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین بر طبق اصل صحت، قاعده کلی بر این است که وصیت نامه بصورت صحیح تنظیم شده است و کسی که مدعی است که وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید خلاف آن را با ارائه دلیل و مدرک ثابت نماید. ابطال وصیت نامه شامل چه مواردی می شود؟ وصیت نامه ای که متوفی آن در نتیجه خودکشی فوت کرده است، باطل می باشد.

جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


تصویر مصدق رأي هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی

تصویر مصدق مدارك مبنی بر ابطال رأي هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی

با سلام احتراماً به استحضار میرساند: نظر به اینکه هیأت حل اختلاف بر اساس شکایت خوانده اقدام به محکومیت این واحد به ...... نموده که به لحاظ ...... راي صادره مخدوش و بر خلاف واقع صادر گردیده لذا ضمن اعتراض به رأي مذکور، صدور حکم مبنی بر ابطال آن مورد استدعا میباشد.