ابطال ثبت علامت تجاری

تست


تست

جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


تصویر مصدق سند ثبت سمت

تصویر مصدق تصدیق نامه علامت تجاری

با سلام احتراماً به استحضار میرساند: نظر به اینکه خوانده اقدام به تصدیق ثبت علامت تجاری نموده که به لحاظ ..... چنین حقی نداشته و تصدیق صورت گرفته بر خلاف مقررات می باشد لذا صدور حکم مبنی بر ابطال تصدیق علامت تجاری مورد استدعا میباشد.