ابطال اظهارنامه تجاري

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد


در مورد وصیت نامه اصل بر این است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین بر طبق اصل صحت، قاعده کلی بر این است که وصیت نامه بصورت صحیح تنظیم شده است و کسی که مدعی است که وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید خلاف آن را با ارائه دلیل و مدرک ثابت نماید. ابطال وصیت نامه شامل چه مواردی می شود؟ وصیت نامه ای که متوفی آن در نتیجه خودکشی فوت کرده است، باطل می باشد.

جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


تصویر مصدق اظهارنامه تجاري

تصویر مصدق سند مثبت سمت

با سلام احتراماً به استحضار میرساند: نظر به اینکه خوانده با تقدیم اظهار نامه به ... درخواست ثبت را نموده که به لحاظ ... چنین حقی نداشته و اقدامات ایشان برخلاف مقررات می باشد لذا صدور حکم مبنی بر ابطال اظهارنامه مذکور مورد استدعاست.