ابطال اجرائیه (موضوع اجرائیه غیر مالی است)

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد


در مورد وصیت نامه اصل بر این است که وصیت نامه صحیح و نافذ تنظیم شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین بر طبق اصل صحت، قاعده کلی بر این است که وصیت نامه بصورت صحیح تنظیم شده است و کسی که مدعی است که وصیت نامه بطور صحیح تنظیم نشده است باید خلاف آن را با ارائه دلیل و مدرک ثابت نماید. ابطال وصیت نامه شامل چه مواردی می شود؟ وصیت نامه ای که متوفی آن در نتیجه خودکشی فوت کرده است، باطل می باشد.

جزییات درخواست

مدارک و مستندات مربوط به این خدمت در زیر مشخص شده است


تصویر مصدق سند انجام یا سقوط تعهد

تصویر مصدق اجرائیه

با سلام احتراماً به استحضار میرساند: با توجه به مستندات ابرازي بر اساس درخواست خوانده اجرائیه ثبتی مبنی بر .... موضوع سند رسمی شماره .... مورخ ..... صادر گردیده لیکن به لحاظ .... صدور اجرائیه و دستور اجراء بر خلاف قانون بوده لذا از دادگاه محترم تقاضا دارد با رسیدگی به موضوع حکم بر ابطال اجرائیه مذکور صادر گردد .ضمنا با عنایت به اینکه ادامه عملیات اجرایی ضرر غیر قابل جبرانی را براي اینجانب به همراه خواهد داشت لذا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نیز مورد استدعاست.