پاسخ آنلاین، مرجع سوالات حقوقی و قضایی

این تارنما با هدف ارایه خدمات به منظور رفع نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های حفوفی و قضایی راه اندازی شده است.

خدمات ما

ابطال ورقه اختراع

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد

ابطال شناسنامه

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد

ابطال وصیت نامه

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد

ابطال رأي هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی

گاهی اوقات ممکن است که وصیت نامه ای که توسط متوفی در زمان حیات وی تنظیم شده است، دارای ایراداتی باشد که آن ایرادات در نهایت به ضرر ذینفع منتهی می گردد